Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 24. február 2020, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5. Schválenie kúpy pozemku Katarína Javorská, Kežmarok Bc. Kleinová
6. Žiadosť o odškodnenie Iveta Vagašová, Mariánske námestie, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
7. a/ Nesúhlas so zámenou Ján Tokarčík, Kvetná, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
b/ Schválenie zámeny pozemkov Mrava – Obec
8. Správa z vykonanej kontroly Ing. Františková
9. Zverejnenie zámeru na zámenu nehnuteľnosti v zmysle GEO plánu č. 58/2019 spracovaného Ing. Evou Schurgerovou za budovu vo vlastníctve Spojenej školy, Slnečná 421, Spišský Štiavnik za účelom rozšírenia kapacity Základnej školy v Spišskom Štiavniku Bc. Kleinová
10. Schválenie ceny na kúpu pozemkov v zmysle GEO plánu na výstavbu chodníka ul. Priečna 8 € v zmysle zverejneného zámeru zo dňa 29.1.2020 Bc. Kleinová
11. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce – TJ Sp. Štiavnik v zmysle zverejneného zámeru Bc. Kleinová
12. Voľba zástupcov obce do Rady školy na nové funkčné obdobie Bc. Kleinová
13. Vyhodnotenie ponúk na poskytnutie úveru pre obec Mgr. Parák
14. Žiadosť o zmenu VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach Mgr. Martinková
15. Žiadosť OZ MONS CASTRI Hozelec o finančnú podporu Bc. Kleinová
16. Žiadosť Obce Vydrník o prevod požiarnickej Avie na vybavenie nového DHZO Vydrník Bc. Kleinová
17. Smernica č. 1 o používaní motorových vozidiel Ing. Františková
18. Zmena VZN O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č. 2/2017 Ing. Františková
19. Žiadosť o odkúpenie pozemku do BSM Ján Pačaj a Viera Pačajová, Priečna 275, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
20. Žiadosť o príspevok pre chrámový spevokol ANIMA, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
21. Interpelácie poslancov poslanci OZ
22. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce