Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Nákupy starším obyvateľom a dôchodcom

V súvislosti s opatreniami prijatými vládou Slovenskej republiky za účelom zabránenia ohrozenia verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 Potraviny Dubina Spišský Štiavnik ponúkajú najmä starším obyvateľom a dôchodcom možnosť zrealizovania nákupov a následného dovozu nákupov do miesta ich bydliska bez návštevy predajne a to po ich predchádzajúcom telefonickom objednaní.
Podmienky takéhoto zrealizovania nákupu a jeho rozvozu sú nasledovné:
– Telefonické objednanie na telefónnom čísle 052/ 7785691, kde objednávajúci uvedie jednotlivé položky nákupu, o ktoré má záujem a uvedie na seba aj spätný telefonický kontakt ako aj adresu na ktorú má byť nákup doručený.
– Minimálna hodnota nákupu …………………………………..10,-€.

Rozvoz nákupov obyvateľom bude zrealizovaný v popoludňajších hodinách po 14,00 hod.