Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zámer odpredať

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik, zverejňuje zámer odpredať hnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Sp. Štiavnik – hasičskú Aviu A30, ŠPZ PP 768 BE, VIN 17-81-0-3581 v zmysle žiadosti DHZO Vydrník.

zamer_odpredaj_Avia_2_2020