Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zverejnenie zámeru

Obec Spišský Štiavnik na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 24/2020 zo dňa 24.02.2020 v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zameniť obecný nehnuteľný majetok.

zamer_zamena