Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zverejnenie zámeru kúpy nehnuteľného majetku

Obec Spišský Štiavnik zverejňuje zámer kúpiť nehnuteľný majetok v celkovej výmere 128 m2 do vlastníctva obce Spišský Štiavnik v zmysle výkazu výmer GP číslo 15/2019, zo dňa 10.06.2019, ktorého platnosť bola potvrdená Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom dňa 02.10.2019, pod číslom G1-524/19.

zamer_kupa_nehnutelny_majetok_2_2020

mapa_k_zámeru