Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zmena zápisu detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa bude konať v dňoch

4. mája až 7. mája 2020.

Rodič alebo zákonný zástupca môže podať žiadosť elektronickou formou (žiadosť je k dispozícii na stránke obce Spišský Štiavnik) a odošle na msspisskystiavnik@gmail.com
alebo osobne v podateľni obce Spišský Štiavnik, kde budú pripravené formuláre Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v uvedených dňoch v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
V tejto mimoriadnej situácii sa potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude vyžadovať, ale až v termíne, keď táto situácia odznie.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so zápisom detí do MŠ sa môžete informovať na msspisskystiavnik@gmail.com.

 

zmena_zapis_MS