Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 11. máj 2020, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v priestoroch herne na ihrisku TJ v Spišskom Štiavniku.

P  r  o g  r  a m  :    referuje:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Schválenie programu zasadnutia OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
 5. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s KO, DSO, OO a o prevádzkovaní zberného dvora Bc. Kleinová
 6. Správa č. 2/2020 z vykonanej kontroly Ing. Františková
 7. Kúpa nehnuteľnosti do vlastníctva obce v zmysle zverejneného zámeru zo dňa 3.3.2020 Bc. Kleinová
 8. Prijatie úveru
  a/  stanovisko kontrolórky obce k prijatiu úveru Ing. Františková
  b/  schválenie úveru  Bc. Kleinová
 9. Schválenie projektu „Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Spišský Štiavnik“  Bc. Kleinová
 10. Žiadosť o prenájom pozemku Monika Tuhovčáková, J. Švermu 573, Šumiac na prevádzkovanie mobilnej predajne potravín  Bc. Kleinová
 11. Oboznámenie o žiadostiach na odkúpenie pozemku – posun na komisiu výstavby /Stanislav Rusnák, Roman Pačaj, Dušan Lacko/  Bc. Kleinová
 12. Interpelácie poslancov poslanci OZ
 13. Záver

     

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Opatrenie ÚVZ SR na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – aktualizácia