Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 26. jún 2020, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v priestoroch herne na ihrisku TJ v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5. Správy z vykonaných kontrol
a/ kontrola personálnej a mzdovej agendy v ZŠ Ing. Františková
b/ kontrola stavu a vývoja pohľadávok miestnych daní a poplatkov Ing. Františková
6. Schválenie VZN č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce p. Martinková
7a/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Spišský Štiavnik za rok 2019 Ing. Františková
7b/ Schválenie záverečného účtu obce Spišský Štiavnik za rok 2019 p. Martinková
8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 Ing. Františková
9. Interpelácie poslancov poslanci OZ
10. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce