Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

Na základe uskutočnenej kontroly z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bolo zasadnutie OZ preložené na náhradný termín 30.9.2020 o 18,00 hodine s nezmeneným programom.

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 30. september 2020, t. j. streda so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v budove TJ v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5. Správy z vykonaných kontrol
a/ kontrola ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Ing. Františková
b/ kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách Ing. Františková
6. Predĺženie nájomných zmlúv – v nadstavbe bytového domu súp.č. 283 Bc. Kleinová
7. Žiadosť firmy Doxxbet, Žilina o súhlas s umiestnením hazardnej hry – stávkové hry v prevádzke Morfeus One, Priečna, 2090 Bc. Kleinová
8. Aktualizácia Rokovacieho poriadku OZ – Dodatok č. 2 v úplnom znení Ing. Františková
9. Návrh na zmenu rozpočtu obce p. Martinková
10. Rozbor hospodárenia za I. polrok 2020 p. Martinková
11. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obci na kompenzáciu výpadku dani z príjmov FO v roku 2020 p. Martinková
12. Žiadosť MOPS obce Spišský Štiavnik o preplatenie nadčasov Bc. Kleinová
13. Žiadosť p. Miroslava Pačaja o finančný príspevok na zakúpenie matraca do polohovateľnej postele pre ťažko chorú ležiacu dcéru poslanci OZ
14. Interpelácie poslancov poslanci OZ
15. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce