Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Prevádzka Obecného úradu prerušená

V zmysle vyhlásenia núdzového stavu vládou SR uznesením č. 587/2020 a schválením uznesenia č. 624/2020 na vykonanie niektorých opatrení HM z dôvodu ohrozenia verejného zdravia šíriacou sa pandémiou ochorenia COVID-19 bude prevádzka Obecného úradu Spišský Štiavnik od 5.10.2020 od 7.00 hod. do odvolania prerušená.
Neodkladné dôležité žiadosti a podania občanov vybavujeme počas týchto dní iba elektronickým podaním na adrese:
obec@spisskystiavnik.sk,  telefonicky na t.č. 052 78 85 601, 052 78 85 603, 052 77 85 630, 052 46 80 064
prípadne podaním do elektronickej podateľne obce alebo vložiť do schránky umiestnenej pri vchodových dverách OcÚ vpravo.

Bc. Mária Kleinová, starostka obce