Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity

Vyhlásenie
II. stupňa povodňovej aktivity

 

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik v súlade s výkonom samosprávy podľa § 4 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej správy ochrany pred povodňami podľa § 11 ods. 5 písm.b) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len zákon o ochrane pred povodňami), v súlade s ustanovením § 11 odst. 11, písm. a) a § 26 písm. b)1 zákona o ochrane pred povodňami

vyhlasuje
II. stupeň povodňovej aktivity

na území obce Spišský Štiavnik od 12,00 hod. dňa 13.10.2020 podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane pred povodňami.

Odôvodnenie:

Intenzita zrážok a možnosť vybreženia rieky Hornád po troch dňoch výdatných zrážok je vysoká, celé dopoludnie stúpa hladina rieky. Taktiež voda z lokality „pod Sedliskami“ začína ohrozovať odtokové pomery na ulici Kvetnej a Priečnej. Z uvedených dôvodov bol na území obce Spišský Štiavnik vyhlásený II. st. povodňovej aktivity.