Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Poskytovanie informácií

Obec Spišský Štiavnik zverejňuje evidenciu žiadostí podaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. Evidencia bude pravidelne aktualizovaná.

 

Dátum podania žiadosti Vyžiadaná informácia a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie Výsledok vybavenia žiadosti Podanie opravného prostriedku
7.1.2015 kópia dokumentácie “cintorín 2014” poskytnutie informácií
14.1.2015 rozpočet obce na rok 2015/2016, nájomná zmluva medzi obcou a TJ a športovým klubom na ihrisku, zoznam uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť Vydanie Rozhodnutia s obmedzením Odvolanie zo dňa 6.2.2015
11.2.2015 kópia rukopisu zápisnice zasadnutia OZ z dňa 23.1.2015 Vydanie Rozhodnutia Odvolanie zo dňa 2.3.2015
16.2.2015 kópie Rozhodnutí vo veci priestupku držiteľa psa R.Š. ml. a L.Š. Vydanie Rozhodnutia Odvolanie zo dňa 4.3.2015
20.2.2015 zoznam a kópie faktúr odberateľa obec Sp.Štiavnik poskytnutie informácií Odvolanie zo dňa 6.3.2015
20.2.2015 kópie k právnemu stanovisku JUDr. Hlinka poskytnutie informácií Odvolanie zo dňa 6.3.2015
20.2.2015 zoznam platových pomerov starostu obce Sp.Štiavnik poskytnutie informácií Odvolanie zo dňa 18.3.2015
23.2.2015 zoznam konaní podľa Stavebného zákona v k.ú. Sp. Štiavnik poskytnutie informácií Odvolanie zo dňa 18.3.2015
23.2.2015 zoznam právnych služieb poskytnutých obci Sp. Štiavnik poskytnutie informácií
23.2.2015 vyjadrenie sa k problematike čiernych skládok poskytnutie informácií
27.2.2015 informácie k vyvieraniu verejných odpadových vôd z verejnej kanalizácie na ul. Hlavná č. 326/25 v Sp.Štiavniku Vydanie Rozhodnutia Odvolanie zo dňa 27.5.2015
23.3.2015 sprístupnenie zápisníc a uznesení zo zasadnutí OZ a rokovacieho poriadku poskytnutie informácií
8.4.2015 informácie k nefunkčnej kanalizácii v Sp. Štiavniku dňa 4.4.2015 poskytnutie informácií
8.4.2015 zoznam vypovedaných zmlúv o odvádzaní a čistení odpadových vôd vlastníkom ver. Kanalizácie obcou Sp.Štiavnik poskytnutie informácií
13.4.2015 zoznam čerpaných dovoleniek starostkou obce Sp. Štiavnik Vydanie Rozhodnutia Odvolanie zo dňa 27.4.2015
13.4.2015 kópie dovolenkových lístkov starostky obce Sp. Štiavnik Vydanie Rozhodnutia Odvolanie zo dňa 27.4.2015
15.4.2015 kópie evidencie prevádzky vozidiel DHZ/OHZ Sp. Štiavnik poskytnutie informácií
22.4.2015 kópie uznesení a zápisnice OZ prijaté na zasadnutí OZ v Sp. Štiavniku dňa 13.4.2015 poskytnutie informácií
22.4.2015 kópie uznesení a zápisnice OZ prijaté na zasadnutí OZ v Sp. Štiavniku dňa 12.3.2015 poskytnutie informácií
22.4.2015 správy o zásadhu DHZ/OHZ Sp. Štiavnik poskytnutie informácií
24.4.2015 pracovný harmonogram Márie Kleinovej – starostky obce Sp.Štiavnik z dňa 23.4.2015 Vydanie Rozhodnutia Odvolanie zo dňa 11.5.2015
24.4.2015 rozhodnutie o zmene SP, kolaudačné rozhodnutie  1000/2006, registratúrny denník z roku 2006 od por.č. 1000 do 1020, registratúrny denník z roku 2007 od 21.2.2007 do 28.3.2007 Vydanie Rozhodnutia
27.4.2015 pracovný harmonogram Márie Kleinovej – starostky obce Sp.Štiavnik z dňa 23.4.2015 Vydanie Rozhodnutia Odvolanie zo dňa 11.5.2015
27.4.2015 kópia nahrávky OZ v Sp.Štiavniku z dňa 13.4.2015 Vydanie Rozhodnutia Odvolanie zo dňa 18.5.2015
29.4.2015 kópie konaní podľa stavebného zákona Vydanie Rozhodnutia Odvolanie zo dňa 25.5.2015
7.5.2015 kópie zmlúv dvoch advokátov p. Hudzíka a p. Hlinku Vydanie Rozhodnutia
7.5.2015 registratúrny záznam č. 1000/2006, doklady o doručení, potvrdenky o zaplatení správnych poplatkov Vydanie Rozhodnutia
11.5.2015 kópie sťažností podaných na obec Sp.Štiavnik Vydanie Rozhodnutia Odvolanie zo dňa 25.5.2015
11.5.2015 kópie rozsudkov sporu s Euro-Building, a.s. Vydanie Rozhodnutia
11.5.2015 priame sprístupnenie kópie uznesení a zápisnice OZ prijaté na zasadnutí OZ v Sp.Štiavniku dňa 13.4.2015 poskytnutie informácií
22.5.2015 priame sprístupnenie kópie uznesení a zápisnice OZ prijaté na zasadnutí OZ v Sp.Štiavniku dňa 12.3.2015 poskytnutie informácií
29.5.2015 kópia nahrávky zasadnutia OZ v Sp.Štiavniku z dňa 29.5.2015 Vydanie Rozhodnutia
8.6.2015 kópia nahrávky zasadnutia OZ v Sp.Štiavniku z dňa 5.6.2015 poskytnutie informácií
25.6.2015 kópia nahrávky zasadnutia OZ v Sp.Štiavniku z dňa 24.6.2015 Vydanie Rozhodnutia
30.6.2015 kópia nahrávky zasadnutia OZ v Sp.Štiavniku z dňa 29.6.2015 Vydanie Rozhodnutia Odvolanie zo dňa 8.7.2015
2.7.2015 kópie Rozhodnutí vo veci priestupku držiteľa psa R.Š. ml. a L.Š. poskytnutie informácií
6.7.2015 kópia Rokovacieho poriadku OZ v Sp. Štiavniku poskytnutie informácií
13.7.2015 kópia nahrávky zasadnutia OZ 10.7.2015 poskytnutie informácií
15.7.2015 kópie zápisníc OZ Sp.Štiavnik za roky 2013, 2014 poskytnutie informácií
28.7.2015 kópie zápisníc a prezenčných listín z komisie pre výstavbu, ŽP a ÚP od 1.1.2013 do 27.7.2015 poskytnutie informácií Odvolanie zo dňa 10.8.2015
5.8.2015 informácie k zasadnutiu OZ dňa 23.7.2015, hlasová nahrávka OZ,  uznesenia OZ, zápisnica OZ Vydanie Rozhodnutia Odvolanie zo dňa 11.9.2015
7.8.2015 kópie zápisníc a prezenčných listín z komisie pre výstavbu, ŽP a ÚP od nástupu Márie Kleinovej vo funkcii starostky obce do 1.1.2013 Vydanie Rozhodnutia
7.8.2015 kópie zápisníc a prezenčných listín z komisie sťažností a petícií občanov v Sp.Štiavniku od nástupu Márie Kleinovej na post starostky do 7.8.2015 Vydanie Rozhodnutia Odvolanie zo dňa 14.9.2015
7.8.2015 kópie zápisníc a prezenčných listín z komisie pre financovanie, spravovanie obecného majetku, obchodu a služieb v Sp.Štiavniku od nástupu Márie Kleinovej na post starostky do 7.8.2015 Vydanie Rozhodnutia Odvolanie zo dňa 14.9.2015
10.8.2015 kópie zápisníc a prezenčných listín z komisie pre kultúru, šport a školstvo v Sp.Štiavniku od nástupu Márie Kleinovej na post starostky do 7.8.2015 Vydanie Rozhodnutia Odvolanie zo dňa 11.9.2015
10.8.2015 kópie zápisníc a prezenčných listín z komisie sociálnej od nástupu Márie Kleinovej na post starostky do 7.8.2015 poskytnutie informácií
10.8.2015 kópie zápisníc a prezenčných listín z komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov pri OZ v Sp. Štiavniku od nástupu Márie Kleinovej na post starostky do 7.8.2015 Vydanie Rozhodnutia Odvolanie zo dňa 14.9.2015
10.8.2015 žiadosť o kópie dodatkov Rokovacieho poriadku OZ v Sp. Štiavniku Vydanie Rozhodnutia Odvolanie zo dňa 11.9.2015
10.8.2015 žiadosť o informácie k zasadnutiu komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie v Spišskom Štiavniku dňa 2.10.2013, 19.5.2014 a 8.9.2014 Vydanie Rozhodnutia Odvolanie zo dňa 11.9.2015
28.8.2015 úradný záznam – ústna žiadosť – splnomocnenie pre Dušana Lacka od Márie Kleinovej Vydanie Rozhodnutia Odvolanie zo dňa 16.9.2015
28.9.2015 žiadosť o informácie k zasadnutiu OZ dňa 28.9.2015 Vydanie Rozhodnutia
27.10.2015 žiadosť o poskytnutie informácií – kópiu uznesení a zápisnice z OZ dňa 15.10.2015 poskytnutie informácií
3.11.2015 žiadosť o sprístupnenie dovolenkových lístkov starostky obce M. Kleinovej Vydanie Rozhodnutia
23.11.2015 žiadosť o informácie k zásahu DHZ na verejnej kanalizácii na ul. Priečnej v Sp. Štiavniku dňa 17.11.2015 poskytnutie informácií