Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na zasadnutie OcZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 13. január 2014, t. j. pondelok so začiatkom o 18.00 hod., mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

Otvorenie zasadnutia /p. Kleinová Schválenie programu zasadnutia […]

Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva rok 2013

Pre ob­ča­nov zve­rej­ňu­jeme vy­hod­no­te­nie účasti po­slan­cov Obec­ného za­stu­pi­teľ­stva na za­sad­nu­tiach

meno 1.3. 12.4. 27.5. 7.6. 15.7. 30.7. 2.9. 28.11. Ing.M.Hudzík / / / / / / / / J.Budinský / / ospr. ospr. / / / / F.Proner / / / ospr. ospr. / / / Mgr.O.Martinková / / ospr. / / / / /

Ing.D.Martinko
/
/
/
/
/
/
/
/

Ing.Mgr.Š.Bukovič
ospr.
/
ospr.
/
ospr.
/
/
/

Bc.M.Javorská-Dlugošová
/
/
/
/
/
/
/
/

Ing.M.Korheľ
/
/
/
ospr.
/
/
/
/

Ing.J.Javorský
ospr.
/
/
/
/
/
/
/

Za správnosť výpisu: A. Zummerová

Pozvánka na zasadnutie OcZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 28. november 2013, t. j. štvrtok so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

Otvorenie zasadnutia /p. Kleinová Schválenie programu zasadnutia OZ […]

VZN 3/2013 – Požiarny poriadok obce

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva „Požiarny poriadok obce“.

poziarny-poriadok-obce

Pozvánka na zasadnutie OcZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 2. september 2013, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

Otvorenie zasadnutia /p. Kleinová Schválenie programu zasadnutia OZ […]

Vakcinácia psov a mačiek

Veterinárny lekár Dr. Šimonovič oznamuje chovateľom zvierat, že v sobotu 17. augusta 2013 vykoná vakcináciu a čipovanie psov proti besnote. Podľa zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti musia byť každý pes, mačka a fretka nezameniteľne označený transpondérom – mikročipom. Keďže 30. septembra 2013 sa končí prechodné obdobie v čipovaní podľa zákona 39/2007, § 54 b, […]

Obecný spravodajca 2/2013

Vá­žení spo­lu­ob­ča­nia. V týchto dňoch sa k Vám do­stane nové číslo na­šich obec­ných no­vín – Obecný spra­vo­dajca č.2/2013. Ako vždy si ho mô­žete pre­vziať v elek­tro­nic­kej po­dobe PDF z tejto stránky. Všetky star­šie čísla náj­dete na stránke ve­no­va­nej obecným novinám.

Obecný spravodajca 02/2013

Športové hry seniorov mikroregiónu – 1. ročník

Obec Spišský Štiavnik a Klub dôchodcov v Spišskom Štiavniku srdečne pozývajú všetkých seniorov na 1. ročník športových hier seniorov Mikroregiónu.

PROPOZÍCIE 1. ROČNÍK ŠPORTOVÝCH HIER SENIOROV MIKROREGIÓNU

Usporiadateľ: Klub dôchodcov a Obec Spišský Štiavnik Prihlášky: Obecný úrad Sp. Štiavnik do 17.7.2013, rakociova@spisskystiavnik.sk Štartovné: 3,00 €/osoba Dátum: 24. júla 2013 Miesto: športový areál Spišský Štiavnik Prezentácia: […]

Pozvánka na zasadnutie OcZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 15. júl 2013, t. j. pondelok so začiatkom o 19.00 hod., mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Program / referuje

Otvorenie zasadnutia /p. Kleinová Schválenie programu zasadnutia […]

Tenisový turnaj dvojhier o pohár OZ Ščavničan

Obec Spišský Štiavnik a OZ Ščavničan Vás pozývajú na Tenisový turnaj dvojhier o pohár OZ Ščavničan dňa 5. júla 2013. plagát