Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Hornádske hry – propozície

Hornádske hry – propozície

OZNAM

Žiadame rodiny, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a ich deti sú žiakmi školy, že si musia opätovne požiadať o prepočet životného minima na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v termíne do 7. januára 2016.

Tlačivá je možné odovzdať na OcÚ Spišský Štiavnik u terénnych sociálnych pracovníkov obce od 4. do 7. januára […]

Jarné prázdniny v knižnici

 

[…]

Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku

Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku

Anjelské Vianoce 2012

Špeciálna základná škola v Spišskom Štiavniku a Podtatranské osvetové stredisko v Poprade Vás pozývajú na výstavu žiackych prác „Anjelské Vianoce“ od 10.12.2012 do 31.1.2013 vo výstavnej sieni POS v Poprade, Sobotské námestie 1729/4, Spišská Sobota.

anjelske-vianoce-pozdrav

Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní starostka obce oznamuje všetkým občanom Spišského Štiavnika, že zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku sa uskutoční v dňoch 16., 17., 18. a 19. januára 2012. Presný harmonogram zápisu – v prílohe.

Príloha k článku Zápis do ZŠ

Zápis detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z.z. § 3 ods. 2 zápis detí do materskej školy sa uskutoční od 14. do 18. februára 2011 v čase od 8.00 do 15.00 hod. v budove Materskej školy v Spišskom Štiavniku, Hornádska 239.

Rodič alebo zákonný zástupca prinesie so sebou občiansky preukaz a rodný […]

Zápis do 1. ročníka Základnej školy

Starostka obce oznamuje všetkým občanom Spišského Štiavnika, že zápis do 1. ročníka Základnej školy sa uskutoční v dňoch: 17., 18., 19. a 20. januára 2011. Na zápis sa dostavia deti v sprievode svojich rodičov alebo zákonných zástupcov, narodené od 1.9.2004 do 31.8.2005 a všetky deti, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky. Na zápis je potrebné […]

Zrekonštruovaná základná škola

Dňa 23.07.2009 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi zmluvnými stranami: Poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Prijímateľ: Obec Spišský Štiavnik Názov projektu: Rekonštrukcia strechy so zateplením a prístavba telocvične ZŠ Spišský Štiavnik, zariadenia významného hľadiska MRK. Operačný program: Regionálny operačný program Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os: 1 Infraštruktúra […]

Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy

Starostka obce oznamuje občanom, že zápis detí do Materskej školy v Spišskom Štiavniku na školský rok 2010/2011 sa uskutoční v dňoch od 22. februára do 26. februára 2010 v čase od 8.00 do 15.00 hod. Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča, rodný list dieťaťa. Potvrdenie od lekára sa […]