Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Tlačivá

Vážení občania, na tejto stránke nájdete vzory tlačív, ktoré si môžete prevziať, vytlačiť a vyplniť pre potreby Obecného úradu. Tlačivá sú vo formáte PDF ak nie je uvedené inak.

Prílohy k dokumentu Daň za psa

Priznanie k dani za psa Prihlásenie do evidencie psov Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k dani za psa Oznámenie o […]

Oznámenie o počte obyvateľov

Obec Spišský Štiavnik podľa § 16 ods. 9 a § 21 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí (19.05.2010) bolo v obci Spišský Štiavnik

2 332 obyvateľov

Mária Kleinová starostka obce

[…]