Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

Evidencia SHR

Tlačivá obecného úradu 2013

Miestne dane Fyzická osoba

Priznanie FO 1 – byt Priznanie FO 2 – pes Priznanie FO 3 – stavby viacúčelové Priznanie FO rekapitulácia Potvrdenie Priznanie k dani z nehnuteľnosti FO Priznanie k dani z pozemkov FO Priznanie k dani zo stavieb FO

Právnická osoba

Priznanie PO 1 Priznanie PO 2 Priznanie PO 3 Priznanie PO […]

Zmluva o nájme hrobového miesta

Na každé hrobové miesto na miestnom cintoríne musí byť podľa zákona uzatvorená nájomná zmluva o nájme hrobového miesta s Obcou Spišský Štiavnik. Vzor zmluvy o nájme hrobového miesta dokument vo formáte PDF