Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 3/2018

Všeobecne záväzné nariadenie  obce Spišský Štiavnik č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Spišský Štiavnik

vzn_c_03_2018

Zmeny a doplnky ÚPN obce Spišský Štiavnik rok 2016

“Návrh” Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce Spišský Štiavnik, č. 7/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Spišský Štiavnik

SŠ_VZN+príloha_UPN_2016

Oznámenie o začatí prerokovania zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce

oznámenie – ÚP obce

Hospodársky dvor komplexný návrh 2000

Hospodársky dvor Zábery PP

Komplexný návrh 10000 2

Osada komplexný návrh 2000

Osada TV energetika

Osada TV voda

Osada Zábery PP

ZaD1 2015 správa SŠ

ÚPN obce Švábovce

UPN Svabovce

Dodatok č. 1 k Územnému plánu obce

Územný plán obce Spišský Štiavnik bol doplnený Dodatkom č. 1 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku dňa 28.11.2013 uznesením č. 69/2013. UPN dodatok

Územný plán obce – ÚPN-O

V zmysle uznesenia OZ – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 odst. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov *Územný plán obce Spišský Štiavnik (ÚPN-O)*, ktorý bol spracovaný autorizovanou architektkou Ing. arch. Evou Mačákovou – zverejňujeme Územný plán obce Spišský […]

Rozvoj obce do budúcnosti – plánovaný stavebný obvod na Slnečnej ulici

slnecna-ulica

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Predložený dokument prezentuje návrh programu rozvoja. Obsahuje analýzu a popis východzích podmienok, špecifikuje víziu formulovanú strategickými cieľmi, ich vzťahy a spôsob zabezpečenia realizácie. V ďalšom cykle programovania sa vyžaduje podrobná analýza problémových oblasti cieľov vo vzťahu k spracovaniu konkrétnych projektov a ich finančnému a organizačnému zabezpečeniu.

Celý dokument si môžete prevziať tu: Program hospodárskeho a […]