Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

“Návrh” Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik Č. 2/2014

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik Č. 2/2014

Návrh dodatku č. 1

Návrh – Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik Č. 2/2014

VZN 2/2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č.2/2014. Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku sa na svojom riadnom zasadnutí dňa 28.11.2013 v súlade s § 6 zák. SNR o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2, ods. 2 zák. NR SR. Č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických […]

VZN 1/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ a MŠ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky č. 1/2014. Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik vo veciach plnenia úlohy štátnej správy v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 2 ods. 1 písm. b) […]

Dodatok č.3 k VZN 1/2011

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Štiavnik. Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.2 a ods. 12 […]

Schválený rozpočet na rok 2014

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce vyjadruje samostatné hospodárenie obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim […]

Sadzobník poplatkov na rok 2014

Zverejňujeme sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2014. Sadzobník bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2013 uznesením č. 70/2013. Sadzobník 2014

Návrh sadzobníka poplatkov na rok 2014

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2013 uznesením č. …/2013

Poskytovaná služba / poplatok

Vysielanie v obecnom rozhlase 6,00 € / reláciu Komerčný oznam v obecnom rozhlase 20,00 € / reláciu Prenájom verejného priestranstva 6,00 € / miesto Kopírovanie 0,15 € / stranu Faxovanie 1,00 € / stranu Prenájom 120 l KUKA nádoby 5,18 € […]

VZN 3/2013 – Požiarny poriadok obce

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva „Požiarny poriadok obce“.

poziarny-poriadok-obce