Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

Stavebný úrad

Stavebný úrad v dňoch 27.7.2020 až 7.8.2020 nebude úradovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Upovedomenie o podaní odvolania

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – stavebné povolenie Spišský Štiavnik chodník pre peších I. etapa

SPIS – Chodník pre peších I. etapa

Z dôvodu záujmu o nahliadnutie do spisu  na základe požiadaviek občanov a z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie tento sprístupňujeme verejnosti k nahliadnutiu, nakoľko občania doň nemôžu nahliadnuť osobne.

[…]

Stavebný úrad

Stavebný úrad v dňoch 11.05 až 22.05.2020 nebude úradovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Stavebný úrad

Stavebný úrad obce Spišský Štiavnik nebude úradovať dňa 10.02.2020.

Verejná vyhláška – rozhodnutie o umiestnení stavby

Verejná vyhláška – Rozšírenie splaškovej kanalizácie, Vydrník

projekt_rozšírenie_splaškovej_kanalizácie_Vydrník

Verejná vyhláška

Výzva na doplnenie podania a prerušenie konania