Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výsledky komunálnych volieb 2018

Počet zapísaných voličov: 1761 Počet vydaných obálok: 1346 Počet odovzdaných obálok: 1346 Volebná účasť: 76,43%

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu: 1346

3. Mária Kleinová, Bc., nezávislá kandidátka – 670 hlasov – 50,95 %

2. Roman Čonka,  Naj – nezávislosť a jednota –  429 hlasov – 32,62 % 1. Michal […]

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Spišský Štiavnik

zoznam_zaregistrovaných kandidátov__starostovia

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku

zoznam_zaregistrovaných kandidátov_OZ

Elektronická adresa na doručovanie oznámení o delegovaní do komisií

– elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie je obec@spisskystiavnik.sk

– v obci sú utvorené 2 okrsky: volebný okrsok č. 1, do ktorého patria ulice – ulice Hornádska, Kláštorná, Lúčna, Mlynská, Železničná stanica, Mariánske námestie, Kaštieľ, Priečna súp.číslo 1 – 274, […]

Kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Oznamujeme kontakty na zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018: Antónia Zummerová Obecný úrad Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 č. telefónu 0905 576 954, mailová adresa: obec@spisskystiavnik.sk

OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí

Deň a čas konania volieb – 10.11.2018 7.00 – 22.00 hod

– volebný okrsok č. 1, do ktorého patria ulice – ulice Hornádska, Kláštorná, Lúčna, Mlynská, Železničná stanica, Mariánske námestie, Kaštieľ, Priečna súp.číslo 1 – 274, Kvetná, Slnečná volebná miestnosť, ktorá sa bude nachádzať v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku, Hornádska 240, vchod zľava

– […]

OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obec Spišský Štiavnik podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že ku dňu vyhlásenia volieb (resp. ku dňu zverejnenia oznámenia) do orgánov samosprávy v Obci Spišský Štiavnik je 2670 obyvateľov.

Výkon funkcie starostu Obce Spišský Štiavnik

Uznesenie č. 30/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Štiavnik v súlade s § 11 ods. 4 písm. i/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení určuje výkon funkcie starostu Obce Spišský Štiavnik v novom volebnom období r. 2018 – 2022 v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu.

Volebný obvod Obce Spišský Štiavnik

Uznesenie č. 32/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Štiavnik v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. určuje volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018-2022, a to: 1 volebný obvod.

Počet poslancov Obce Spišský Štiavnik

Uznesenie č. 31/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Štiavnik v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. určuje počet poslancov obce Spišský Štiavnik v novom volebnom období r. 2018- 2022 na 9.