Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Obecná knižnica Spišský Štiavnik

Obecná knižnica
Mariánske námestie č. 302
059 14 Spišský Štiavnik

 
Pracovníčka:
Oľga Rákociová
t. č. 0918 019 809
e- mail: rakociova zavinac spisskystiavnik.sk
 

Výpožičná doba:

 • Utorok 8,00 – 12,00 hod. 12,30-17,00 hod.
 • Štvrtok 11,00-17,00 hod.

Členské poplatky:

 •  deti do 15 rokov : 0,50 €
 •  mládež a dospelí: 1,00 €

Ďalšie poplatky:

 •  za upomienku: 0,50 €
 •  za stratu čitateľského preukazu: 0,50 €

Časopisy:

V obecnej knižnici si môžete vypožičať Burdu a Praktickú slovenku.

 

Knižničný fond v Obecnej knižnici Spišský Štiavnik k 31.12.2019
tvoril 6 797 knižničných jednotiek a je rozdelený nasledovne:

 •  odborná literatúra pre dospelých: 1353 kníh
 •  krásna literatúra pre dospelých: 3199 kníh
 •  odborná literatúra pre deti: 394 kníh
 •  krásna literatúra pre deti: 1 851 kníh

Registrovaní čitatelia za rok 2019:

V roku 2019 bolo v knižnici registrovaných 178 čitateľov, z toho 83 detí do 15 rokov. Registrácia čitateľov a výpožičný systém sa riadi podľa Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice Spišský Štiavnik.

Príspevok Obecného úradu a dotácia z Fondu na podporu umenia na nákup kníh:

V roku 2019 boli zakúpené knihy do obecnej knižnice v celkovej hodnote 1 452,41 €. Príspevok z rozpočtu obce činil 207,00 € a dotácia z FPU bola 1245,41 €.
Z týchto prostriedkov bolo v roku 2019 do knižnice nakúpených 178 knižničných jednotiek a dve knihy sme získali z obecného úradu.

 •  odborná literatúra pre dospelých – 25 ks
 •  krásna literatúra pre dospelých – 77 ks
 •  odborná literatúra pre deti – 22 ks
 •  krásna literatúra pre deti – 56 ks

Projekt akvizícia knižničného fondu z FPU

Obecná knižnica v Spišskom Štiavniku bola aj v roku 2019 úspešná a z Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižničného fondu získala 1 000,00 € finančnú dotáciu na projekt pod názvom „Nové knihy do knižnice“. Pracovníčka knižnice od 1.7.2019 do 30.6.2020 nakúpi do obecnej knižnice viac ako 100 kusov knižničných jednotiek. Knižnicu takto obohatíme o krásnu a náučnú literatúru pre deti a dospelých. Všetky knihy budú označené pečiatkou s textom „Zakúpenie publikácie finančne podporil Fond na podporu umenia“. Pri nákupe literatúry a výbere dodávateľa sa budeme snažiť o čo najefektívnejšie využitie poskytnutých finančných prostriedkov a vychádzať z potrieb a zloženia čitateľov knižnice, snažiac sa vyhovieť ich požiadavkám a zakúpiť knižné novinky vydané v aktuálnom roku. Zakúpené knižničné tituly budú umiestnené v Obecnej knižnici v Spišskom Štiavniku.

 

Knižničný fond v Obecnej knižnici Spišský Štiavnik k 31.12.2018
tvoril 6 617 knižničných jednotiek a je rozdelený nasledovne:

 •  odborná literatúra pre dospelých: 1328 kníh
 •  krásna literatúra pre dospelých: 3122 kníh
 •  odborná literatúra pre deti: 372 kníh
 • krásna literatúra pre deti: 1 795 kníh


Registrovaní čitatelia za rok 2018:

V roku 2018 bolo v knižnici registrovaných 179 čitateľov, z toho 75 detí do 15 rokov. Registrácia čitateľov a výpožičný systém sa riadi podľa Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice Spišský Štiavnik.

Príspevok Obecného úradu a dotácia z Fondu na podporu umenia na nákup kníh:
V roku 2018 boli zakúpené knihy do obecnej knižnice v celkovej hodnote 1 359,09 €. Príspevok z rozpočtu obce činil 534,22 €.  Z týchto prostriedkov bolo v roku 2018 do knižnice nakúpených 174 knižničných jednotiek:

 •  odborná literatúra pre dospelých – 20 ks
 •  krásna literatúra pre dospelých – 80 ks
 •  odborná literatúra pre deti – 5 ks
 •  krásna literatúra pre deti – 69 ks

Projekt akvizícia knižničného fondu z FPU

Obecná knižnica v Spišskom Štiavniku bola v roku 2018 úspešná ďalším projektom z Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižničného fondu pod názvom „Kniha – prameň informácií“ a získala finančnú dotáciu vo výške 1 000,- €. Pracovníčka knižnice od 1.7.2018 do 30.6.2019 nakúpi do obecnej knižnice viac ako 100 kusov knižničných jednotiek. Knižnicu takto obohatíme o krásnu a náučnú literatúru pre deti a dospelých. Všetky knihy budú označené pečiatkou s textom „Zakúpenie publikácie finančne podporil Fond na podporu umenia“. Pri nákupe literatúry a výbere dodávateľa sa budeme snažiť o čo najefektívnejšie využitie poskytnutých finančných prostriedkov a vychádzať z potrieb a zloženia čitateľov knižnice, snažiac sa vyhovieť ich požiadavkám a zakúpiť knižné novinky vydané v aktuálnom roku. Zakúpené knižničné tituly budú umiestnené v Obecnej knižnici v Spišskom Štiavniku.

 


 

Knižný fond v Obecnej knižnici Spišský Štiavnik k 31.12.2017
tvoril 7 436 knižných jednotiek a je rozdelený nasledovne:

 •  odborná literatúra pre dospelých: 1510 kníh
 •  krásna literatúra pre dospelých: 3353 kníh
 •  odborná literatúra pre deti: 402 kníh
 •  krásna literatúra pre deti: 2171 kníh

Registrovaní čitatelia za rok 2017:
V roku 2017 bolo v knižnici registrovaných 184 čitateľov, z toho 76 detí do 15 rokov. Registrácia čitateľov a výpožičný systém sa riadi podľa Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice Spišský Štiavnik.
Príspevok Obecného úradu a dotácia z Fondu na podporu umenia na nákup kníh:
V roku 2017 boli zakúpené knihy do obecnej knižnice v celkovej hodnote 1144,00 €. Príspevok z rozpočtu obce činil 615,22 €. Schválená dotácia z Fondu na podporu umenia na rok 2017 bola 1000,00 €, z ktorej bolo čerpanie v roku 2017 vo výške 528,78 € a začiatkom roku 2018 boli zakúpené knihy z tejto dotácie v hodnote 471,22 €.
Z týchto prostriedkov bolo v roku 2017 do knižnice nakúpených 150 knižných jednotiek:
 

 • odborná literatúra pre dospelých – 24 ks
 • krásna literatúra pre dospelých – 63 ks
 • odborná literatúra pre deti – 6 ks
 • krásna literatúra pre deti – 57 ks

 

 

Dotácia z FPU na projekt s názvom
„Knihy – zdroj múdrosti“

 

V roku 2017 bola poskytnutá Obecnej knižnici Spišský Štiavnik dotácia z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu s názvom „Knihy – zdroj múdrosti“ vo výške 1000,- € a  spolufinancovanie z rozpočtu obce vo výške 60,00 €. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na nákup minimálne sto kusov knižných jednotiek do našej knižnice. Pri nákupe literatúry a výbere dodávateľa sa budeme snažiť o čo najefektívnejšie využitie poskytnutých finančných prostriedkov a vychádzať z potrieb a zloženia čitateľov knižnice, snažiac sa vyhovieť ich požiadavkám a zakúpiť knižné novinky vydané v aktuálnom roku. Cieľom projektu je osloviť rôzne skupiny čitateľov v čo najväčšom rozsahu, podporovať záujem občanov o literatúru a získavať nových čitateľov, zvýšiť výpožičky knižného fondu a návštevnosť knižnice. Pravidelné dopĺňanie a obnovovanie knižného fondu o nové požadované tituly predstavuje pre čitateľa aktuálnosť a flexibilnosť knižnice.

 


Knižný fond v Obecnej knižnici Spišský Štiavnik k 31.12.2016
tvorí 7 286 knižných jednotiek a je rozdelený nasledovne:

 

 • odborná literatúra pre dospelých: 1486 kníh
 • krásna literatúra pre dospelých: 3290 kníh
 • odborná literatúra pre deti: 396 kníh
 • krásna literatúra pre deti: 2114 kníh

Registrovaní čitatelia za rok 2016:
V roku 2016 bolo v knižnici registrovaných 179 čitateľov, z toho 79 detí do 15 rokov. Registrácia čitateľov a výpožičný systém sa riadi podľa Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice Spišský Štiavnik.

Príspevok Obecného úradu a dotácia z Fondu na podporu umenia na nákup kníh:

V roku 2016 boli zakúpené knihy do obecnej knižnice v celkovej hodnote 1719,72 €. Príspevok z rozpočtu obce činil 719,72 € a dotácia z Fondu na podporu umenia bola 1000,00 €. Z týchto prostriedkov bolo do knižnice nakúpených 232 knižných jednotiek:

 • odborná literatúra pre dospelých – 31 ks
 • krásna literatúra pre dospelých – 103 ks
 • odborná literatúra pre deti – 6 ks
 • krásna literatúra pre deti – 92 ks

Správa o využití poskytnutej dotácia z FPU na projekt s názvom
„Knihy pre všetkých“

V roku 2016 nám bola poskytnutá dotácia z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu s názvom „Knihy pre všetkých“ vo výške 1 000,- €  a spolufinancovanie z rozpočtu obce vo výške 60,00 €. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na nákup knižničného fondu do našej knižnice. Realizáciou tohto projektu bola  knižnica obohatená o 137 knižných jednotiek v celkovej hodnote 1061,22 €, ktoré sú spracované a zapísané v prírastkovom zozname pod prírastkovými číslami 38689 – 38825  v nasledujúcom členení:

 • odborná literatúra pre dospelých – 28 ks
 • krásna literatúra pre dospelých – 59 ks
 • odborná literatúra pre deti a mládež – 5 ks
 • krásna literatúra pre deti a mládež – 45 ks

Uvedené knižné jednotky sú riadne označené pečiatkou s textom „Zakúpenie publikácie finančne podporil Fond na podporu umenia“ a sú umiestnené v priestoroch knižnice pre čitateľov. Pri nákupe literatúry a výbere dodávateľa sme sa snažili o čo najefektívnejšie využitie poskytnutých finančných prostriedkov a vychádzali sme najmä z potrieb a zloženia čitateľov knižnice, snažiac sa vyhovieť ich požiadavkám. Z poskytnutých finančných prostriedkov sme zakúpili knižné jednotky pre všetky vekové kategórie.
Cieľom projektu bolo vyhovieť požiadavkám a potrebám rôznych skupín čitateľov v čo najväčšom rozsahu, podporovať záujem občanov o literatúru a získavať nových čitateľov, zvýšiť výpožičky knižného fondu a návštevnosť knižnice. Pravidelné dopĺňanie knižného fondu o nové a požadované knižné tituly predstavuje pre čitateľa aktuálnosť a flexibilnosť knižnice.