Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Stavebný úrad

Stavebný úrad dňa 26.10.2020 nebude úradovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Verejná vyhláška

Upovedomenie o podaní odvolania

Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity

Vyhlásenie
II. stupňa povodňovej aktivity

 

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik v súlade s výkonom samosprávy podľa § 4 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej správy ochrany pred povodňami podľa § 11 ods. 5 písm.b) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len zákon o ochrane pred povodňami), v súlade s ustanovením § 11 odst. 11, písm. a) a § 26 písm. b)1 zákona o ochrane pred povodňami

vyhlasuje
II. stupeň povodňovej aktivity

na území obce Spišský Štiavnik od 12,00 hod. dňa 13.10.2020 podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane pred povodňami.

Odôvodnenie:

Intenzita zrážok a možnosť vybreženia rieky Hornád po troch dňoch výdatných zrážok je vysoká, celé dopoludnie stúpa hladina rieky. Taktiež voda z lokality „pod Sedliskami“ začína ohrozovať odtokové pomery na ulici Kvetnej a Priečnej. Z uvedených dôvodov bol na území obce Spišský Štiavnik vyhlásený II. st. povodňovej aktivity.

COVID-l9

Vážení spoluobčania!

V súvislosti s rozšírením ochorenia COVID-l9 – spôsobeným Koronavírusom SARS-CoV-2 aj na území našej obce Spišský Štiavnik v zmysle prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 29. septembra 2020 č. OLP/7852/2020, zo dňa 30.9.2020 č. OLP/7694/2020, opatrení zo zasadnutia Krízového štábu Okresného úradu v Poprade, ako aj opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Spišský Štiavnik zo dňa 9.9.2020 vás dôrazne žiadam o zodpovedný prístup pri dodržiavaní týchto opatrení.

Prosíme Vás, aby ste rúška neskladali ani na verejných priestranstvách v obci, na autobusových zastávkach, v autobusoch, vo vlakoch. Verejné priestranstvá budeme pravidelne dezinfikovať. Dodržujte odstupy v obchodoch, na pošte, pri náhodných stretnutiach. Konanie bohoslužieb v obci má svoj samostatný režim, ktorý je tiež potrebné prísne rešpektovať. Nezabúdajte na pravidelnú dezinfekciu rúk, alebo noste rukavice. Športové a kultúrne podujatia majú tiež svoje obmedzenia, ale najlepšie je v týchto dňoch celkom sa im vyhýbať. Doporučujem tiež obmedzenie návštev v našich pohostinských zariadeniach.
Ďalšie opatrenia sa týkajú zvýšenej bezpečnosti detí a pedagogických pracovníkov v Materskej škole, v Základnej škole a Spojenej škole v Spišskom Štiavniku, nakoľko aj žiaci Základnej školy od pondelka 12.10.2020 už budú pokračovať v riadnom vyučovaní. Všetci žiaci budú v školách nosiť počas celého vyučovania rúško.
Doporučujeme tiež občanom dôchodcom – v rizikovej skupine občanov nad 65 rokov, aby sa zdržiavali vo svojich domácnostiach a nevystavovali sa tak riziku nákazy, ktorá sa šíri primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní, alebo rozprávaní. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak ďalšiemu šíreniu v obci.
Verím, že spoločnou zodpovednosťou pri dodržiavaní týchto nariadení zabránime ďalšiemu šíreniu ochorenia COVID-l9 a túto závažnú situáciu zvládneme.

Bc. Mária Kleinová, starostka obce

Opatrenie_UVZSR_prevadzky_a_hromadne_podujatia_2020-09-30

Opatrenie_UVZSR_pre_nosenie_rusok_2020-09-29

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 6. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 30.9.2020

uznesenia-cislo_6_2020_30_september_2020.pdf

Prevádzka Obecného úradu prerušená

V zmysle vyhlásenia núdzového stavu vládou SR uznesením č. 587/2020 a schválením uznesenia č. 624/2020 na vykonanie niektorých opatrení HM z dôvodu ohrozenia verejného zdravia šíriacou sa pandémiou ochorenia COVID-19 bude prevádzka Obecného úradu Spišský Štiavnik od 5.10.2020 od 7.00 hod. do odvolania prerušená.
Neodkladné dôležité žiadosti a podania občanov vybavujeme počas týchto dní iba elektronickým podaním na adrese:
obec@spisskystiavnik.sk,  telefonicky na t.č. 052 78 85 601, 052 78 85 603, 052 77 85 630, 052 46 80 064
prípadne podaním do elektronickej podateľne obce alebo vložiť do schránky umiestnenej pri vchodových dverách OcÚ vpravo.

Bc. Mária Kleinová, starostka obce

Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID–19

Obec Spišský Štiavnik oznamuje obyvateľom, že z dôvodu nariadených preventívnych opatrení pred šírením ochorenia COVID–19 bude obecný úrad až do odvolania pracovať v obmedzenom režime. Budova obecného úradu bude uzavretá.
Obecný úrad nebude prijímať platby v hotovosti. Požiadavky občanov na agendu obecného úradu je možné vybaviť telefonicky na tel. č. 0905 576 953, 052/78 85 601, alebo emailom obec@spisskystiavnik.sk, overovanie listín, podpisov a evidencia obyvateľstva na tel. č. 052/77 85 630.
Obec Spišský Štiavnik z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov obce ďalej žiada obyvateľov a ostatných klientov, aby s výnimkou nevyhnutných a neodkladných záležitostí zvážili návštevu obecného úradu.

Oznam o voľnom pracovnom mieste

 

Celé znenie – oznam o voľnom pracovnom mieste

OZNAM

Dňa 30.9.2020 vláda SR vyhlásila núdzový stav na 45 dní uznesením č. 587/2020 a schválila uznesenie č. 624/2020 na vykonanie niektorých opatrení HM z dôvodu obmedzenia ohrozenia verejného zdravia šíriacou sa pandémiou ochorenia COVID-19.
V tejto súvislosti Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, ktoré Vám publikujeme na našej stránke.
Chcela by som Vás všetkých poprosiť už aj z dôvodu, že v našej obci máme v súčasnosti pozitívnych občanov na Corona – vírus, aby ste tieto opatrenia s najväčšou zodpovednosťou dodržiavali a aby sme tak spoločne predchádzali možnému ďalšiemu šíreniu ochorenia.

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

OPATRENIE ÚVZ SR : PREVÁDZKY A HROMADNÉ PODUJATIA

Opatrenie_UVZSR_prevadzky_a_hromadne_podujatia_2020-09-30