Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Prehlásenie autobus

prehlásenie autobus – vo formáte DOC

prehlásenie autobus – vo formáte PDF

 

PDF súbor obsahuje formuláre, ktoré sa dajú vyplniť.

Pozvánka na futbalový zápas

4. kolo – 6. liga dospelí
TJ Spišský Štiavnik – OFK Spišské Bystré
sobota 22.8.2020 o 16:30

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre riešenie sťažností a petícií občanov zo dňa 04. júna 2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Súťaž vo varení gulášu

Súťaž vo varení gulášu

 

Prešovský kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

Tlačová správa

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

Mobilná zberňa

Pred Obecným úradom bola pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad. Odovzdať odpad je možné do 27. júla 2020 nasledovne:

v stredu 22.7.2020 od 15,00 do 17,00 hodiny,
v piatok 24.7.2020 od 8,00 do 10,00 hodiny,
v pondelok 27.7. 2020 od 8,00 do 10,00 hodiny.

Do mobilnej zberne patria:

Žiarivky
Opotrebovaný motorový olej
Akumulátory a batérie
Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla…( nie tekuté)

Kľúč od zberne si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade, kde je potrebné nahlásiť množstvo odpadu.

Stavebný úrad

Stavebný úrad v dňoch 27.7.2020 až 7.8.2020 nebude úradovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre riešenie sťažností a petícií občanov zo dňa 04. marca 2020