Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Upovedomenie o podaní odvolania

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 4. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 26.6.2020

uznesenia-cislo_4_2020_26_jun_2020.pdf

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania zo dňa 10.3.2020

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 4/2020

Návrh VZN č. 4/2020 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik

Oznámenie o zrušení záznamu o trvalom pobyte

Oznámenie o zrušení záznamu o trvalom pobyte

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 26. jún 2020, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v priestoroch herne na ihrisku TJ v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

Návrh – záverečný účet obce

Návrh – Záverečný účet Obce Spišský Štiavnik za rok 2019

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 3/2020

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – stavebné povolenie Spišský Štiavnik chodník pre peších I. etapa