Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Oznámenie o zmene ceny stočného na rok 2011 (Veolia)

Vážený obchodný partner, naša spoločnosť obdržala od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutie, podľa ktorého boli našej spoločnosti schválené na obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 tieto ceny:

cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom: 0,9825 €/m3 (bez DPH) cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou: 0,9265 €/m3 (bez DPH)

(viac […]