Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Predložený dokument prezentuje návrh programu rozvoja. Obsahuje analýzu a popis východzích podmienok, špecifikuje víziu formulovanú strategickými cieľmi, ich vzťahy a spôsob zabezpečenia realizácie. V ďalšom cykle programovania sa vyžaduje podrobná analýza problémových oblasti cieľov vo vzťahu k spracovaniu konkrétnych projektov a ich finančnému a organizačnému zabezpečeniu.

Celý dokument si môžete prevziať tu: Program hospodárskeho a […]