Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

VZN č.3/2011 O podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č.3/2011 O podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 4 zákona […]