Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Návrh VZN č.4/2011 O symboloch obce a ich používaní

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: (viac v prílohe)

Pílohy k dokumentu Návrh VZN č.4/2011

[…]

Erb obce

Podľa historika nášho rodáka Jána Vencka kostol stál v obci už koncom 13. storočia. Patrocínium Panny Márie je doložené roku 1302 a 1398. Je zhodné s patrocíniom miestneho opátstva. Od roku 1700 evidujeme konkrétnejšie mariolologické patrocínium a to Narodenie Panny Márie, resp. Narodenie Kráľovnej anjelov, v súčasnosti je chrám zasvätený k úcte Narodenia Panny […]