Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Farnosť Spišský Štiavnik v Rádiu Lumen

V stredu 1.6.2011 bola v Rádiu Lumen predstavená naša rímskokatolícka farnosť Spišský Štiavnik. Redaktorka rádia Lumen navštívila viaceré farnosti – medzi nimi aj našu farnosť Spišský Štiavnik.

V relácii z našej obce účinkovali:

PaedDr. Michal Mikula – dekan farnosti Vdp. Marcel Martinko – kňaz Mária Kleinová – starostka obce Ján Slivka – kronikár za […]

Ján Vencko l869-l957

Vážení spoluobčania! Starostka obce, obecný kronikár, ako aj príbuzní boli l5. spríla 2OO7 zaspomínať a vzdať úctu v chráme a na cintroíne v Bijacovciach štiavnickému rodákovi, bijacovskému farárovi vdp. Jánovi Venckovi pri príležitosti 5O. výročia úmrtia.

Zvečinil sa ako historik, archeológ, zberateľ starožitnosti, spisovateľ a publicista. Nám všetkým je dobre známy publikáciou Dejiny Štiavnického opátstva […]