Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Úľavy poplatkov pre študentov

Oznamujeme občanom – študentom, ktorí sú na internáte a chcú si uplatniť úľavu poplatku za komunálny odpad v zmysle VZN č.2/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene, aby urýchlene predložili potvrdenie o návšteve školy, príp. o ubytovaní na obecnom úrade. Potvrdenia z minulého školského roka […]

Sadzobník poplatkov pre rok 2010

Obec Spišský Štiavnik vydáva nasledovný Sadzobník cien pre rok 2010 odsúhlasených Obecným zastupiteľstvom

Poskytovaná služba Poplatok Vysielanie v obecnom rozhlase 5,00 € / 150,- Sk/reláciu Prenájom verejného priestranstva 5,00 € / 150,- Sk/miesto Kopírovanie 0,13 € / 4,- Sk/stranu Prenájom 110 l KUKA nádoby 5,15 € / 155,- Sk /rok Použitie domu smútku pre občanov […]

Poplatok za komunálny odpad na rok 2010

Poplatok za komunálny odpad na rok 2010

Sadzba poplatku na 1 osobu na rok 2010 je vo výške 10,00 EUR.

Doklady na úľavu je potrebné urýchlene doložiť. Chýbajú hlavne potvrdenia o návšteve školy od študentov, prípadne potvrdenia o ubytovaní. Prosíme urýchlene skontrolovať a priniesť na obecný úrad, nakoľko nebude možné si uplatniť úľavu s neaktuálnym […]

Dodatok č.1 k VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch

Zverejňujeme návrh dodatku k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO, DSO a BRO z ver. zelene

DODATOK Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene č. 2/2009

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský […]

VZN č.2/2009 o miestnych daniach a poplatkoch

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene č. 2/2009

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších […]