Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zrekonštruovaná základná škola

Dňa 23.07.2009 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi zmluvnými stranami: Poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Prijímateľ: Obec Spišský Štiavnik Názov projektu: Rekonštrukcia strechy so zateplením a prístavba telocvične ZŠ Spišský Štiavnik, zariadenia významného hľadiska MRK. Operačný program: Regionálny operačný program Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os: 1 Infraštruktúra […]

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Predložený dokument prezentuje návrh programu rozvoja. Obsahuje analýzu a popis východzích podmienok, špecifikuje víziu formulovanú strategickými cieľmi, ich vzťahy a spôsob zabezpečenia realizácie. V ďalšom cykle programovania sa vyžaduje podrobná analýza problémových oblasti cieľov vo vzťahu k spracovaniu konkrétnych projektov a ich finančnému a organizačnému zabezpečeniu.

Celý dokument si môžete prevziať tu: Program hospodárskeho a […]