Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní starostka obce oznamuje všetkým občanom Spišského Štiavnika, že zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku sa uskutoční v dňoch 16., 17., 18. a 19. januára 2012. Presný harmonogram zápisu – v prílohe.

Príloha k článku Zápis do ZŠ

Zápis detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z.z. § 3 ods. 2 zápis detí do materskej školy sa uskutoční od 14. do 18. februára 2011 v čase od 8.00 do 15.00 hod. v budove Materskej školy v Spišskom Štiavniku, Hornádska 239.

Rodič alebo zákonný zástupca prinesie so sebou občiansky preukaz a rodný […]

Zápis do 1. ročníka Základnej školy

Starostka obce oznamuje všetkým občanom Spišského Štiavnika, že zápis do 1. ročníka Základnej školy sa uskutoční v dňoch: 17., 18., 19. a 20. januára 2011. Na zápis sa dostavia deti v sprievode svojich rodičov alebo zákonných zástupcov, narodené od 1.9.2004 do 31.8.2005 a všetky deti, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky. Na zápis je potrebné […]

Oznam školskej jedálne

Školská jedáleň pri Základnej škole v Spišskom Štiavniku oznamuje rodičom detí základnej školy, že vzhľadom k tomu, že boli splnené podmienky Výnosu MPSVaR SR č. 23609/2008 – II/1, majú nárok všetky deti základnej školy na dotáciu na stravu.

Za stravu rodič uhrádza 17 centov. Rodičia, ktorých deti sa ešte nestravujú a majú záujem o […]

Zrekonštruovaná základná škola

Dňa 23.07.2009 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi zmluvnými stranami: Poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Prijímateľ: Obec Spišský Štiavnik Názov projektu: Rekonštrukcia strechy so zateplením a prístavba telocvične ZŠ Spišský Štiavnik, zariadenia významného hľadiska MRK. Operačný program: Regionálny operačný program Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os: 1 Infraštruktúra […]

Základná škola Spišský Štiavnik

Kontakt Adresa: Slnečná 422 059 14 Spišský Štiavnik Slovensko E-mail: sekretariat@zsspisskystiavnik.sk Telefón: +421 52 778 5614 Fax: +421 52 778 5614 URL: http://www.zsspisskystiavnik.sk/