Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Sadzobník poplatkov pre rok 2010

Obec Spišský Štiavnik vydáva nasledovný Sadzobník cien pre rok 2010 odsúhlasených Obecným zastupiteľstvom

Poskytovaná služba Poplatok Vysielanie v obecnom rozhlase 5,00 € / 150,- Sk/reláciu Prenájom verejného priestranstva 5,00 € / 150,- Sk/miesto Kopírovanie 0,13 € / 4,- Sk/stranu Prenájom 110 l KUKA nádoby 5,15 € / 155,- Sk /rok Použitie domu smútku pre občanov […]