Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Úľavy poplatkov pre študentov

Oznamujeme občanom – študentom, ktorí sú na internáte a chcú si uplatniť úľavu poplatku za komunálny odpad v zmysle VZN č.2/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene, aby urýchlene predložili potvrdenie o návšteve školy, príp. o ubytovaní na obecnom úrade. Potvrdenia z minulého školského roka […]