Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zoznam sčítacích komisárov v obci

Zoznam sčítacích komisárov pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2011 v obci Spišský Štiavnik

Zoznam sčítacích komisárov v obci Meno a priezvisko číslo sčítaciehoobvodu (SO) Identifikácia SO (ulica, č.d.) Daniela Martinková 706017706253 Železničná stanicaKvetná 16-89,Priečna 9-15,480 Marta Lavriková 706207 Priečna 280-286 Lenka Kacvinská 706251706256 KaštieľSlnečná 419-466 Oľga Rákociová 706252 Hornádska 0, 242-253,Mariánske […]

Návrh VZN č.5/2011 O označovaní ulíc, priestranstiev a stavieb

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: O označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stravieb (viac v prílohe)

Pílohy k dokumentu […]