Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku pozýva svojich podielnikov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2011 o 15:00 h v sále Urbárskeho domu v Spišskom Štiavniku.

Program

Otvorenie Valného zhromaždenia a voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Správa o plnení uznesení VZ z dňa 31.7.2011 Správa o […]

Valné zhromaždenie urbárnikov

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku pozýva svojich podielnikov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2010 (nedeľa) o 15:00 hod. v sále Urbárskeho domu v Spišskom Štiavniku.

Program

Otvorenie Valného zhromaždenia a voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Správa o plnení uznesení VZ zo dňa 25.4.2010 o […]

Valné zhromaždenie urbárnikov

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku pozýva svojich podielnikov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 12.9.2010 (nedeľa) o 15:00 hod. v sále Urbárskeho domu v Spišskom Štiavniku.

Program

Otvorenie Valného zhromaždenia a voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Správa o plnení uznesení VZ zo dňa 25.4.2009 o […]