Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Územný plán obce – ÚPN-O

V zmysle uznesenia OZ – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 odst. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov *Územný plán obce Spišský Štiavnik (ÚPN-O)*, ktorý bol spracovaný autorizovanou architektkou Ing. arch. Evou Mačákovou – zverejňujeme Územný plán obce Spišský […]