Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

VZN 1/2012 poskytovanie finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

Obec Spišský Štiavnik na základe ustanovení § 6 ods. l a § 11 ods.4 písm. d/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie […]

VZN č.6/2011 príspevok v školských jedálňach

Všeobecné záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 6/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku v súlade s ustanovením § 6 odst. 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s […]

Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce č.7/2011

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce č. 7/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle § 10 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. […]

VZN č.3/2011 O podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č.3/2011 O podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 4 zákona […]

Návrh VZN č.5/2011 O označovaní ulíc, priestranstiev a stavieb

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: O označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stravieb (viac v prílohe)

Pílohy k dokumentu […]

Návrh VZN č.4/2011 O symboloch obce a ich používaní

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: (viac v prílohe)

Pílohy k dokumentu Návrh VZN č.4/2011

[…]

Dodatok č.1 k VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch

Zverejňujeme návrh dodatku k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO, DSO a BRO z ver. zelene

DODATOK Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene č. 2/2009

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský […]

VZN č.2/2009 o miestnych daniach a poplatkoch

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene č. 2/2009

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších […]

VZN 2003 – O zákaze alkoholických nápojov

VZN 2003 O zákaze alkoholických nápojov