Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní starostka obce oznamuje všetkým občanom Spišského Štiavnika, že zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku sa uskutoční v dňoch 16., 17., 18. a 19. januára 2012. Presný harmonogram zápisu – v prílohe.

Príloha k článku Zápis do ZŠ

Zápis do 1. ročníka Základnej školy

Starostka obce oznamuje všetkým občanom Spišského Štiavnika, že zápis do 1. ročníka Základnej školy sa uskutoční v dňoch: 17., 18., 19. a 20. januára 2011. Na zápis sa dostavia deti v sprievode svojich rodičov alebo zákonných zástupcov, narodené od 1.9.2004 do 31.8.2005 a všetky deti, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky. Na zápis je potrebné […]